Konkurs Nowych Talentów / NT Contest

Zapraszam do uczestnictwa w Konkursie Nowych Talentów POLSKIEJ ASOCJACJI BONSAI 2017, który odbędzie się 15 stycznie 2017 we Wrocławiuw siedzibie Polskiej Asocjacji Bonsai

Zwycięzca tego konkursu będzie reprezentował Polskę w konkursie NTC podczas Europejskiego Kongresu EBA w Genk w Belgii w dniach 4-5 lutego 2017r.

 

REGULAMIN KONKURSU NOWYCH TALENTÓW BONSAI 2017

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

§1

Organizatorem „Konkursu Nowych Talentów Bonsai” zwanego dalej Konkursem, jest Polska Asocjacja Bonsai, zwana dalej Organizatorem. Termin konkursu wyznacza się na dzień 15  stycznia 2017 roku, Wrocław ul. Kurpiów 14.

 

§2

Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która będzie reprezentować Polskę w „Konkursie Nowych Talentów” podczas Europejskiego Kongresu EBA w Genk w Belgii w dniach 4-5 lutego 2017r.

 

§3

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę.

 

II. KANDYDACI W KONKURSIE

 

§4

1.Do Konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby, które mają obywatelstwo polskie.

2.Do Konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby, które mają ukończone 18 lat.

3.Do Konkursu poza członkami Polskiej Asocjacji Bonsai mogą zgłaszać się również osoby, które na dzień złożenia zgłoszenia nie należą do Polskiej Asocjacji Bonsai.

 

III. ZASADY OGÓLNE

 

§5

1.Zgłoszenie następuje na podstawie zgłoszenia na adrese email: bolas@bonsaiklub.pl oraz wpłaty kwoty 50 zł z tytułu uczestnictwa na konto organizatora. Kwota z tytułu uczestnictwa spożytkowana zostanie na zakup materiału roślinnego wykorzystywanego podczas konkursu. W przypadku wykupu rośliny przez uczestnika konkursu po jego zakończeniu kwota zapłaty pomniejszona zostanie o 50 zł wpłacona z tytułu uczestnictwa w konkursie. 

2. Maksymalna ilość kandydatów w konkursie to 10 osób. Minimalna liczba osób to 2. Lista uczestników zostanie zamknięta w dniu skompletowania dokumentacji zgłoszeniowej pierwszych 10 uczestników. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową, która będzie podstawą do ewentualnego uzupełnienia listy podstawowej. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data wpływu opłaty za uczestnictwo w konkursie. Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 10 stycznie 2017 r., przy czym decyduje data wpływu opłaty za uczestnictwo. Zgłoszenia i opłaty dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Osobą odpowiedzialną za rejestrację jest Bolesław Wujczyk nr tel. 796 265 283

§6

1.Każdy uczestnik konkursu przystępuje do Konkursu z własnymi narzędziami oraz drutami.

2. Organizator konkursu zapewnia miejsce oraz roślinę do pracy, która zostanie przydzielona na zasadzie losowania.

3. Przewidziany czas trwania konkursu to 4 godziny.

4. Wszelkie konsultacje odnośnie formowania roślin z osobami nie biorącymi udziału w konkursie, będą uważane za niestosowne i nagminne łamanie tej zasady może skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

§7

1.Nagrodą dla Laureata Konkursu wybranego przez Kapitułę jest uczestnictwo w „EBA New Talent Contest” który odbędzie się w dniu 4 lutego 2017 w godzinach 09:30 - 13:00 podczas Europejskiego Kongresu EBA w Genk w Belgii, w charakterze reprezentanta Polski z ramienia Polskiej Asocjacji Bonsai.

2.W przypadku, gdy zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik nie będący członkiem Polskiej Asocjacji Bonsai, prawo reprezentacji Polski w „Konkursie Nowych Talentów” podczas Europejskiego Kongresu EBA w Genk w Belgii, będzie przysługiwało mu po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu składki członkowskiej za rok 2017r przed przystąpieniem do konkursu „EBA New Talent Contest” czyli do dnia  4 lutego 2017 w godzinach 09:30.

3.W przypadku niewypełnienia powyższego postanowienia nagroda w postaci uczestnictwa w „Konkursie Nowych Talentów” podczas Europejskiego KongresuGenk w Belgii, przechodzi na osobę, która zajęła kolejne miejsce w konkursie i jest członkiem Polskiej Asocjacji Bonsai lub spełni warunek §7 pkt 2.

 

IV. OCENA FORMALNA ZGŁOSZENIA

§8

1.Ocena formalna dokonywana jest przez Organizatora Konkursu. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności zgłoszenia z niniejszym regulaminem, a w szczególności na sprawdzaniu czy:

a)Zgłoszenie  i opłata zostały przesłane w wyznaczonym terminie,

 

V. OCENA MERYTORYCZNA I WYBÓR LAUREATÓW

§ 9

1.Laureatów wybiera Kapituła Konkursu, zwana dalej Kapitułą.

2.Kapitułę Konkursu stanowi od 3 do 5 osób.

3.Wybór członków Kapituły nastąpi w dniu odbycia się Konkursu, a skład

będzie wybrany przez Zarząd Polskiej Asocjacji Bonsai.

4.Kapituła Konkursu pracuje pod przewodnictwem Przewodniczącego

5.Każdy z członków Kapituły dokonuje oceny pracy każdego uczestnika

konkursu sporządzając kartę sprawozdawczą.

§ 10

1.Kapituła Konkursu dokonuje oceny pracy kandydatów na podstawie

poczynionych prac na roślinie, a w szczególności bierze pod uwagę następujące kryteria:

a)wybór strony frontowej

b)ekspozycja nebari

c)ułożenie gałęzi według obowiązujących zasad i względem gatunku

d)estetyka nakładania drutów

e)szanse rośliny na przeżycie

 

§ 11

1.Kapituła Konkursu wybiera Laureata na podstawie kryteriów wymienionych w § 10 pkt. 1

2.Wybór Laureata jest autonomiczną decyzją Kapituły Konkursu, ma charakter ostateczny i nie podlega odwołaniu.

 

§ 12

1.Nazwisko Laureata wybranego przez Kapitułę zostanie ogłoszone na koniec dnia konkursu w miejscu wskazanym podczas konkursu.

Facebook