Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem), udostępnianych przez Użytkowników, jest stowarzyszenie Polska Asocjacja Bonsai, z siedzibą przy ul. Kurpiów 14, 52-214 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000157358, posiadające NIP: 899-24-74-750; REGON: 932905722.
2. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane, a także dokłada szczególnej staranności w stosowaniu najlepszych standardów i praktyk związanych z bezpieczeństwem tych danych.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w granicach wyznaczonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Przede wszystkim znajdują tutaj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wraz z wydanymi do niej aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, na podstawie i zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
3. Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane.
4. Administrator każdorazowo wyróżnia i oznacza te spośród danych, których podanie jest niezbędne dla realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Informacje umożliwiające identyfikacje osoby fizycznej udostępniane są za jej zgodą.
2. Administrator może mieć obowiązek udostępnienia danych na żądanie organów państwa, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W tej sytuacji dane osobowe Użytkowników serwisu będą udostępniane wyłącznie w granicach określonych żądaniem.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie.
2. Ponadto Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, zgodnie z art 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
2. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie przeszkoleni pracownicy, którym Administrator nadał stosowne upoważnienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie pytania oraz wnioski, dotyczące przetwarzania danych osobowych, można przesyłać na adres email m.malawski@bonsaiklub.pl.
2. Polityka Prywatności dostępna jest na stronie internetowej http://bonsaiklub.pl.
3. Postanowienia Polityki Prywatności mogą ulec zmianie. Zmiany te mogą wynikać w szczególności ze zmian przepisów prawa regulujących problematykę ochrony danych osobowych. Będą one publikowane na stronie internetowej http://bonsaiklub.pl.