Regulamin korzystania z unikalnego znaku graficznego będącego częścią identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia Polska Asocjacja Bonsai

1. Przedmiotem regulaminu są zasady korzystania z unikalnych znaków graficznych będących własnością i częścią identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia Polska Asocjacja Bonsai – zwanych dalej LOGO. Wzory LOGO określa załącznik nr 1 i 2.

2. Prawo do nieograniczonego korzystania z LOGO ma Stowarzyszenie a każdy członek Stowarzyszenia może korzystać wyłącznie z LOGO wskazanego w załączniku nr 2.

3. Nie można usuwać ani zmieniać żadnego z elementów LOGO.

4. Dopuszcza się używanie LOGO w technice czarno-białej.

5. Prawo do korzystania z LOGO pod jakimkolwiek tytułem nie może być przeniesione na inny podmiot lub osobę.

6. LOGO Stowarzyszenia może być umieszczane w szczególności na:

  • materiałach i drukach Stowarzyszenia,
  • materiałach promocyjnych oraz podczas wystaw, pokazów i innych imprez promujących Stowarzyszenie,
  • szyldach oraz środkach transportu,
  • stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.

7. LOGO Stowarzyszenia nie może być wykorzystywane komercyjnie jako element promujący sprzedaż produktów i usług. Przez komercyjne wykorzystanie LOGO rozumie się w szczególności:

  • umieszczanie LOGO na produktach przeznaczonych do sprzedaży,
  • umieszczenie LOGO na opakowaniach, instrukcjach i innych materiałach informacyjnych powiązanych bezpośrednio z produktem, usługą lub przedsiębiorcą,
  • umieszczenie LOGO na materiałach informacyjnych oraz reklamowych bezpośrednio zachęcających do kupna produktów lub usług,
  • posługiwanie się prawem do korzystania z LOGO jako gwarancji określonego poziomu jakości towarów lub usług.

8. Członkowie Stowarzyszenia mogą korzystać z LOGO zgodnie z niniejszym regulaminem. Dotyczy to również prawa umieszczenia LOGO Stowarzyszenia przez członków prowadzących działalność gospodarczą na firmowych stronach internetowych. Wzór LOGO o którym mowa w niniejszym punkcie stanowi załącznik nr 2.

9. Na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia LOGO Stowarzyszenia za zgodą Zarządu Stowarzyszenia może być wykorzystywane jako element graficzny w sposób szczegółowo określony we wniosku.

10. Z zastrzeżeniem pkt 2, 8 i 9 niniejszego regulaminu (prawo użycia LOGO przez członków Stowarzyszenia) LOGO nie może być zamieszczane w materiałach, publikacjach, stronach internetowych i grupach dyskusyjnych, które nie są bezpośrednio związane ze Stowarzyszeniem lub prowadzone przez Stowarzyszenie.

11. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo kontroli w każdym czasie w zakresie sposobu używania LOGO oraz prawo do podjęcia działań przeciw osobom postępującym niezgodnie z niniejszym regulaminem oraz naruszającym własność intelektualną Stowarzyszenia lub inne prawa związane z LOGO Stowarzyszenia.

Kontrolę przeprowadza zespół co najmniej dwóch członków Zarządu i po jej zakończeniu w terminie 14 dni zespół spisuje protokół pokontrolny zawierający ustalenia poczynione w trakcie kontroli. Protokół zostaje opatrzony podpisami członków zespołu.

12. Do LOGO  umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych powinien być dołączony link do strony internetowej Stowarzyszenia: www.bonsaiklub.pl

13. W przypadku utraty lub wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu ustaje prawo do korzystania z LOGO.

14. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu Zarząd może zawiesić podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, prawo do korzystania z LOGO na okres od 1 roku do 3 lat.

15. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany LOGO.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków, tj. 4 listopada 2023 r.

Załacznik nr 1
Załącznik nr 2