Statut Polskiej Asocjacji Bonsai

Rozdział pierwszy

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Asocjacja Bonsai i zwane jest dalej Asocjacją.

§ 2

 1. Asocjacja jest społeczną organizacją powołaną w calu propagowania sztuki bonsai, upowszechniania jej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach spotkań, wystaw i warsztatów bonsai.

§ 3

 1. Terenem działania asocjacji jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą asocjacji jest Wrocław, Polska.

§ 4

 1. Asocjacja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Asocjacja opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

 1. Asocjacja używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział drugi

Cele i formy działania

§ 7

 1. Celem Asocjacji jest propagowanie sztuki bonsai, krzewienie zamiłowania do przyrody wyrażonej przez indywidualne jej kształtowanie w postaci bonsai, a przez to zrozumienie kultury i filozofii Dalekiego Wschodu.
 2. Asocjacja ma za zadanie kształtować w osobach fizycznych zrzeszonych w Asocjacji walory moralne, dyscyplinę, sumienne wykonywanie nałożonych nań obowiązków, co prowadzić ma do integracji wszystkich członków.

§ 8

 1. Asocjacja stosuje następujące środki działania:
  • rozpowszechnia sztukę bonsai,
  • organizuje różnego rodzaju zespoły ćwiczebne,
  • organizuje staże, szkolenia, warsztaty, wystawy, spotkania lub inne formy działalności zorganizowanej dla osób fizycznych,
  • rozwija propagandę i udziela informacji o swojej działalności statutowej współdziałając z prasą, radiem i telewizją, wydając własne wydawnictwa oraz stosując inne środki w tym zakresie,
  • podejmuje inne przedsięwzięcia, jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

§ 9

 1. Asocjacja realizując zadania statutowe może współdziałać ze związkami zawodowymi i organizacjami młodzieżowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sztuką bonsai.

Rozdział trzeci

Zasady działania

§ 10

 1. Asocjacja opiera swoją działalność przede wszystkim na aktywności ogółu członków i społecznej pracy swych działaczy. Zasady tej nie narusza angażowanie osób fizycznych, celem pełnienia obowiązków, o umiejętnościach fachowych i absorbcji czasu przekraczającego możliwości społecznego działania.
 2. Wszystkie władze Asocjacji są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej działalności.
 3. Wszystkie władze Asocjacji podejmują samodzielne decyzje w sprawach dotyczących terenu, na którym działają, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do decyzji władz organizacyjnych wyższych stopni.

Rozdział czwarty

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkowie Asocjacji dzielą się na:
  • Rzeczywistych
  • Honorowych
  • Wspierających

§ 12

 1. Członkiem Rzeczywistym Asocjacji może być każdy człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Asocjacji, oraz akceptuję jej założenia statutowe.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub naukową oraz złoży wniosek i deklarację członkowską. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym a także mają prawo do korzystanie ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia, eksponowania znaku Stowarzyszenia na widocznym miejscu w swojej siedzibie, wnoszenia postulatów i wniosków do organów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec bez względu na miejsce swego zamieszkania oraz osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej mająca swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Członek wspierający ma obowiązek wnoszenia na rzecz Stowarzyszenia wpłat określonych każdorazowo w uchwale Zarządu o przyjęciu członka.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Rzeczywistych następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów.
 4. Kandydat na Członka Rzeczywistego Asocjacji przechodzi trzymiesięczny okres karencji, podczas której nie posiada pełnych praw członkowskich a na swojej deklaracji winien przedstawić podpis rekomendujący rzeczywistego członka stowarzyszenia. W ciągu trzech miesięcy od złożenia deklaracji, kandydat winien opłacić wymaganą składkę członkowską.

§ 13

 1. Godność Członka Honorowego można nadać osobie fizycznej o wybitnych zasługach dla Asocjacji.
 2. Godność tą nadaje Zarząd Asocjacji na podstawie stosownej uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Do jej uprawomocnienia wymagana jest jednak uchwała najbliższego Walnego Zebrania podjęta zwykłą większością głosów.

§ 14

 1. Bierne prawo wyborcze do władz Asocjacji przysługuje jedynie Członkom Rzeczywistym i Honorowym Klubu.

§ 15

 1. Członkowie Rzeczywiści i Członkowie Honorowi mają prawo do:
  • czynnego wyboru władz,
  • czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem decydującym,
  • informacji na temat bieżącej działalności Asocjacji i prac Zarządu,
  • bezpłatnego lub częściowo odpłatnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych organizowanych przez Asocjację; częściową odpłatność za udział w niektórych imprezach ustala Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów,
  • zgłaszania uwag i propozycji zmian dotyczących bieżącej działalności Asocjacji.

§ 16

 1. Członkowie Rzeczywiści są zobowiązani do:
  • Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Asocjacji,
  • Przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał Asocjacji,
  • Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17

 1. Członkostwo w Asocjacji ustaje na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia z Asocjacji zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
  • nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Asocjacji,
  • skreślenia z listy członków Asocjacji po półrocznym zaleganiu z opłatą składek członkowskich,
  • utraty praw publicznych członka,
  • śmierci.
 2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

Rozdział piąty

Władze Klubu

§ 18

 1. Władzami Asocjacji są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Asocjacji trwa 4 lata.
 3. Uchwały władz – z wyjątkiem przypadków, o których statut stanowi inaczej – zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§ 19

 1. Najwyższym organem władzy Asocjacji jest Walne Zebranie Członków, które może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. W walnym zebraniu biorą udział Członkowie Rzeczywiści i Honorowi oraz zaproszone osoby z głosem doradczym.
 3. Obrady Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

§ 20

 1. Do kompetencji walnego zebrania należy:
  • Uchwalenie programu działalności Asocjacji,
  • Wybór Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, a także członków Komisji Rewizyjnej,
  • Odwołanie przed upływem kadencji Prezesa oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej; wniosek o odwołanie musi wyjść, od co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Rzeczywistych i Honorowych Asocjacji,
  • Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • Podejmowanie uchwał przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Asocjacji,
  • Uchwalanie zmian statutu,
  • Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Asocjacji, w tym regulaminu wyborczego,
  • Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków lub wykluczenia z Asocjacji,
  • Rozpatrywanie odwołań od innych uchwał Zarządu,
  • Podejmowanie uchwał o rozwiązanie Asocjacji,
  • Podejmowanie innych uchwał, które wymagają Walnego Zebrania.

§ 21

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
  • na podstawie uchwały,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Asocjacji w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 22

 1. W porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zamieszcza sprawy określone przez wnioskodawców. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale o jego zwołaniu.

§ 23

 1. O terminie i miejscu Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków, co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.

§ 24

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz od 0 do 2 członków.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Asocjacji.
 3. W przypadku ustąpienia w toku kadencji Prezesa Zarządu wybór nowego Prezesa odbywa się na najbliższym Walnym Zebraniu.
 4. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie, nieprzekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.

§ 25

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  • Kierowanie działalnością Asocjacji i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych mocą statutu lub uchwałą Walnego Zebrania,
  • Ustalenie okresowych planów działalności i budżetu Asocjacji oraz przygotowanie sprawozdań z ich realizacji,
  • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  • Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Asocjacji,
  • Ustalenie wysokości składek członkowskich,
  • Powoływanie oraz rozwiązywanie zespołów zadaniowych (sekcji) oraz ustalenia ich regulaminów, a także koordynacja i nadzorowanie ich działalności,
  • Zawieranie w imieniu Asocjacji umów o pracę na rzecz Asocjacji,
  • Reprezentowanie Asocjacji na zewnątrz, także poza granicami państwa,
  • Zwoływanie Walnych Zebrań.

§ 26

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku.
 2. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Asocjacji wybieranym przez Walne Zebranie.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, wybierając spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Komisji, pochodzącej z wyboru.

§ 28

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • Kontrola całokształtu działalności Asocjacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  • Kontrola opłacania składek członkowskich,
  • Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Asocjacji i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • Przedstawienia Zarządowi wniosków o działalności Asocjacji,
  • Rozpatrywanie sporów wynikających pomiędzy członkami Asocjacji.

§ 29

 1. Kontrola całokształtu działalności Asocjacji dokonywana jest przynajmniej jeden raz w roku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz wglądu do dokumentów Asocjacji,
 3. Organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział szósty

Majątek Asocjacji

§ 30

 1. Majątek Asocjacji mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Asocjacji składają się:
  • wpływy ze składek członkowskich,
  • wpływy z działalności statutowej,
  • dotacje,
  • zapisy i darowizny,
  • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.

§ 31

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Asocjacji oraz udzielania w tym zakresie pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa, Skarbnika lub innej osoby upoważnionej przez Prezesa.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis i pieczęć Prezesa lub osoby przez niego upoważnionej.

Rozdział siódmy

Zmiany statutu i rozwiązanie Asocjacji

§32

 1. Zmiany statutu i rozwiązanie klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Asocjacji, Walne Zebranie zadecyduje o przynależności majątku Asocjacji w uchwale, która wymaga zatwierdzenia przez Władzę Rejestracyjną.