Regulamin opłacania składek członkowskich

W dniu 16 stycznia 2023 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2023 w wysokości 200 zł oraz szczegółowego regulaminu opłacania składek członkowskich przez członków Polskiej Asocjacji Bonsai.

Numer konta do wpłaty składki członkowskiej: 93 1050 1575 1000 0090 7265 5518 (w tytule proszę wpisać rok kalendarzowy, za który wpłacana jest składka).

§1

Niniejszy Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Polskiej Asocjacji Bonsai. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Stowarzyszeniu lub PAB – należy przez to rozumieć Polską Asocjację Bonsai;
 • Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Polskiej Asocjacji Bonsai;
 • Składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską na rzecz Polskiej Asocjacji Bonsai;
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin opłacania składek członkowskich w Polskiej Asocjacji Bonsai.

§2

Regularne opłacanie składek należy do obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia.

O rocznej wysokości składki decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

§3

Składka członkowska opłacana jest w jednym z poniżej wymienionych trybów:

 • rocznie: z góry, za cały rok, 100% wysokości składki płatnej do dnia 30 marca,
 • półrocznie: z góry, 50% wysokości składki płatnej do dnia 30 marca i pozostałe 50% wysokości składki płatnej do dnia 30 lipca,

Nowo przyjęci Członkowie Stowarzyszenia opłacają składkę zgodnie z §4 Regulaminu.

Składka członkowska może być opłacona wyłącznie w formie przelewu bankowego lub pocztowego na konto bankowe Stowarzyszenia. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule co najmniej:

 • imię i nazwisko Członka lub jeśli Członek nie jest osobą fizyczną to nazwę członka, którego składka dotyczy,
 • okres za który składka jest opłacana.

W przypadku braku wskazania w tytule przelewu danych określonych tym paragrafie – wpłatę traktuje się jako opłaconą za rok bieżący lub rozlicza się ją na poczet zaległości składkowych z lat ubiegłych.

§4

Obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej powstaje od dnia, w którym dana osoba fizyczna lub osoba prawna została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia. Obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej ustaje ostatniego dnia miesiąca w którym ustało członkostwo w Stowarzyszeniu na zasadach opisanych w Statucie Stowarzyszenia.
Nowo przyjęci Członkowie mają obowiązek wpłacenia składki w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia w wysokości:

 • 100 % wysokości składki rocznej w przypadku złożenia deklaracji przed dniem 1 lipca bieżącego roku, lub
 • 50 % wysokości składki rocznej w przypadku przyjęcia po dniu 30 czerwca bieżącego roku.

Nieopłacenie składki członkowskiej w terminie 3 miesięcy skutkuje skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.

§5

W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o rozłożenie płatności składki na 4 raty lub zmniejszenie wysokości obowiązującej go składki w roku bieżącym.

Zarząd w terminie maksymalnie trzech miesięcy od złożenia wniosku podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Stowarzyszenia została uwzględniona.

Minimalna wysokość składki ustalona tą drogą może wynieść 100 zł. Maksymalny okres zmniejszenia wysokości składki o jaki może jednorazowo zwrócić się członek Stowarzyszenia wynosi jeden rok.

§6

Zarząd do prowadzenia Ewidencji Składek Członkowskich Stowarzyszenia wyznacza Skarbnika, który sporządzi wykaz członków Stowarzyszenia opisujący status składkowy wszystkich przyjętych członków.

Ewidencja składek Stowarzyszenia prowadzona przez Skarbnika jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków Członka Stowarzyszenia w sprawach składek.

Wykaz sporządzany jest obowiązkowo co najmniej dwa razy do roku:

 • Stan na dzień 1 kwietnia sporządzany do dnia 14 kwietnia bieżącego roku,
 • Stan na dzień 1 sierpnia sporządzany do dnia 14 sierpnia bieżącego roku.

Osoba prowadząca Ewidencję Składek Członkowskich Stowarzyszenia na wezwanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia jest zobowiązana przygotować w ciągu 14 dni ewidencję składek opisującą stan na dzień wskazany w wezwaniu.

Członek Stowarzyszenia ma prawo zwrócić się do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego Ewidencji Składek. Organ do którego Członek skierował swoje żądanie, ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 30 dni od daty zgłoszenia tego zastrzeżenia.

§7

Rozróżnia się następujące rodzaje składek:

 • Składka Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia,
 • Składka Członka Wspierającego Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni, posiadający status emeryta uprawnieni są do 50% zniżki po uprzednim udokumentowaniu tego faktu oraz poinformowaniu Zarządu o chęci skorzystania z przysługującej zniżki.

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia nie podlegają obowiązkowi płacenia składek.

Członkowie Wspierający Stowarzyszenie deklarujący inną pomoc zgodnie z §8 ust.2 Statutu Stowarzyszenia mogą zostać zwolnieni z składki członkowskiej.

§8

Wysokość składek o których mowa w §7 jest ustalana przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Przyjmuje się podawanie wysokości rocznej składki dla obydwu rodzajów składek opisanych w §7.

Uchwała dotycząca wysokości składek obowiązuje do końca roku kalendarzowego w którym podjęta zostanie uchwała ją uchylająca.

§9

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 6 miesięcy stanowi podstawę wykluczenia Członka ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu z tytułu zalegania z opłatą składek przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty zapadnięcia decyzji. Zarząd zobowiązany jest do wniesienia tego odwołania do porządku obrad najbliższego Zebrania jakie odbędzie się po dacie wpływu przedmiotowego odwołania.

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w sprawie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu z tytułu zalegania z opłatą składek jest ostateczna.

§10

Członek usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty pozbawienia go członkostwa w Stowarzyszeniu z tytułu zalegania z opłatą składek.

§11

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.