Regulamin udzielania patronatu honorowego Polskiej Asocjacji Bonsai

 1. Polska Asocjacja Bonsai patronuje licznym wydarzeniom kulturalnym a jej Patronatem Honorowym mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla promocji sztuki bonsai.
 2. Polska Asocjacja Bonsai może patronować różnym wydarzeniom zewnętrznym oraz wewnętrznym na wniosek organizatora wydarzenia.
 3. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego.
 4. Polska Asocjacja Bonsai nie obejmuje Patronatem Honorowym i nie bierze udziału w Komitetach Honorowych inicjatyw o charakterze komercyjnym.
 5. Prośbę o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Polskiej Asocjacji Bonsai należy składać drogą mailową na adres info@bonsaiklub.pl lub dostarczyć go w formie pisemnej do siedziby stowarzyszenia nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia.
 6. Prośba powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i data przedsięwzięcia,
  • krótki opis przedsięwzięcia,
  • pełną nazwę organizatora,
  • dane teleadresowe organizatora,
  • uzasadnienie prośby o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym.
 7. Informacje o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Polskiej Asocjacji Bonsai lub uczestnictwie w Komitecie Honorowym lub o odmowie przekazywane są odbiorcom w formie pisemnej. Odmowa udzielenia Patronatu Honorowego Polskiej Asocjacji Bonsai lub członkostwo w Komitecie Honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Honorowy Polskiej Asocjacji Bonsai przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
 8. Sprawy dotyczące Patronatu Honorowego Polskiej Asocjacji Bonsai lub uczestnictwa w Komitecie Honorowym, po wcześniejszym złożeniu prośby do prowadzone są przez sekretarza stowarzyszenia.
 9. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do:
  • zamieszczenia informacji o Patronacie Honorowym bądź uczestnictwie w Komitecie Honorowym o stosownej treści we wszelkich materiałach związanych z wydarzeniem,
  • zamieszczenia w stosownych miejscach (druki, strona www) logotypu Polskiej Asocjacji Bonsai I zgodnie z wytycznymi,
  • dostarczenia do siedziby Polskiej Asocjacji Bonsai zaproszeń (zwłaszcza w przypadku wydarzeń, na które obowiązują bilety wstępu) w liczbie ustalonej pomiędzy Organizatorem a stowarzyszeniem,
  • dostarczenia do siedziby Polskiej Asocjacji Bonsai sprawozdania pisemnego z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym lub w którego Komitecie Honorowym uczestniczy Prezes w terminie najpóźniej do miesiąca od daty zakończenia wydarzenia.
 10. Organizator może przesłać dodatkowe informacje o przedsięwzięciu dla wzbogacenia wpisu i pełniejszego przedstawienia przedsięwzięcia czytelnikowi na stronie www.bonsaiklub.pl.
 11. Informacja o przyznanym Patronacie Honorowym lub uczestnictwie Prezesa w Komitecie Honorowym powinna zostać uwzględniona także w przekazach dotyczących przedsięwzięcia skierowanych do mediów.